For English see below

ALGEMENE VOORWAARDEN

Utility Direct

E-mail: [email protected] Website: www.utilitydirect.nl

Definities

 1. Utility Direct: Utility Direct B.V., gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer 83344144.
 2. Klant: de partij waarmee Utility Direct een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Utility Direct en klant gezamenlijk.
 4. Consument: een klant die handelt voor privédoeleinden als individu.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, activiteiten, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Utility Direct.
 2. Utility Direct is een bemiddelaar en treedt op als als tussenpersoon voor het sluiten van energie contracten tussen leverancier en klant.
 3. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij hier expliciet en schriftelijk mee hebben ingestemd.
 4. De partijen sluiten uitdrukkelijk de toepassing van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of derden uit.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van leveranciers waarmee Utility Direct werkt zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is geldig gedurende een maximale periode van 2 weken vanaf de datum, tenzij een andere acceptatieperiode wordt vermeld in het aanbod of de offerte.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldige termijn accepteert, vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor herhaalde bestellingen, tenzij partijen hier expliciet en schriftelijk overeenstemming over hebben bereikt.

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding behoudt Utility Direct het recht om de offerte of aanbieding binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder enige verplichting jegens de klant.
 2. Mondelinge aanvaarding door de klant verbindt Utility Direct pas nadat de klant dit schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

 1. Alle door Utility Direct gehanteerde prijzen zijn in euro's, inclusief btw en exclusief andere kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Utility Direct is gerechtigd om op elk moment alle prijzen voor haar producten of diensten, getoond in haar winkel, op haar website of anderszins, aan te passen.
 3. De partijen komen een totaalprijs overeen voor een door Utility Direct geleverde dienst. Dit is altijd een richtprijs, tenzij de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd met een vaste prijs, waar niet van kan worden afgeweken.
 4. Utility Direct is gerechtigd om tot 10% af te wijken van de richtprijs.
 5. Als de richtprijs meer dan 10% overschrijdt, moet Utility Direct de klant tijdig laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 6. Als de richtprijs meer dan 10% overschrijdt, heeft de klant het recht het deel van de bestelling dat de richtprijs met 10% overschrijdt, te annuleren.
 7. Utility Direct heeft het recht om de prijzen jaarlijks aan te passen.
 8. Utility Direct zal prijswijzigingen tijdig aan de klant communiceren voordat de prijsverhoging van kracht wordt.
 9. De consument heeft het recht om het contract met Utility Direct te beëindigen als hij het niet eens is met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

 1. Utility Direct kan bij het sluiten van de overeenkomst een aanbetaling van maximaal 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De klant moet het volledige bedrag binnen 14 dagen na levering hebben betaald.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dit betekent dat als de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij wettelijk in verzuim is, zonder dat Utility Direct de klant een herinnering hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
 4. Utility Direct behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling of voldoende zekerheid te eisen voor het totale bedrag van de geleverde diensten of producten.

Gevolgen van te late betaling

 1. Als de klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Utility Direct gerechtigd om een rente van 2% per maand te berekenen voor niet-commerciële transacties en een rente van 8% per maand voor commerciële transacties vanaf de dag dat de klant in gebreke is, waarbij een deel van een maand wordt gerekend als een hele maand.
 2. Wanneer de klant in gebreke is, is hij ook verschuldigd aan buitengerechtelijke incassokosten en kan hij verplicht zijn enige schadevergoeding aan Utility Direct te betalen.
 3. De incassokosten worden berekend op basis van de Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Als de klant niet op tijd betaalt, kan Utility Direct zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslaglegging of surseance van betaling namens de klant, zijn de vorderingen van Utility Direct op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Als de klant weigert mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst door Utility Direct, is hij nog steeds verplicht de overeengekomen prijs aan Utility Direct te betalen.

Herroepingsrecht

  • Een consument mag een online aankoop binnen een herroepingstermijn van 14 dagen zonder opgave van reden annuleren, mits:het product niet is gebruikt,
   Geen bederfelijk product is, zoals voedsel of bloemen,
   het product niet speciaal is gemaakt voor de consument of aangepast aan zijn specifieke behoeften,
   het geen product is dat om hygiënische redenen niet kan worden geretourneerd (ondergoed, zwemkleding, etc.),
   de verzegeling nog intact is, wanneer het product een gegevensdrager met digitale inhoud betreft (DVD's, cd's, etc.),
   het geen (vakantie)reis, vervoersbewijs, catering bestelling of vorm van vrijetijdsactiviteit betreft,
   het geen afzonderlijk tijdschrift of losse krant is.
  1. De bedenktijd van 14 dagen zoals vermeld in lid 1 gaat in:
   • op de dag na ontvangst van het laatste product of onderdeel van 1 bestelling zodra de consument het eerste product van een abonnement heeft ontvangen,
   • zodra de consument de aankoop van digitale inhoud via internet heeft bevestigd.
  2. De consument kan zijn herroepingsrecht kenbaar maken via [email protected]. Utility Direct neemt dan binnen 5 werkdagen contact op om deze te bevestigen en te verwerken.
  3. De consument is verplicht het product binnen 14 dagen na kennisgeving van zijn herroepingsrecht aan Utility Direct te retourneren, waarna zijn herroepingsrecht vervalt.

  Opschorting van verplichtingen door de klant

  De klant doet afstand van het recht om de nakoming van enige verplichting uit deze overeenkomst op te schorten.

  Verrekening

  De klant doet afstand van het recht om enige schuld aan Utility Direct te verrekenen met enige vordering op Utility Direct.

  Verzekering

  1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, explosie en waterschade, evenals diefstal:
   • geleverde goederen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst,
   • goederen die eigendom zijn van Utility Direct en zich op de locatie van de klant bevinden,
   • goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.
  2. Op het eerste verzoek van Utility Direct verstrekt de klant het bewijs van deze verzekeringen ter inzage.

  Garantie

  Wanneer partijen een overeenkomst hebben gesloten met inbegrip van diensten, omvatten deze diensten uitsluitend inspanningsverplichtingen voor Utility Direct, geen resultaatverplichtingen.

  Uitvoering van de overeenkomst

  1. Utility Direct voert de overeenkomst naar beste weten en kunnen uit en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.
  2. Utility Direct heeft het recht om de overeengekomen diensten (gedeeltelijk) te laten uitvoeren door derden.
  3. De uitvoering van de overeenkomst vindt plaats in onderling overleg en na schriftelijke overeenkomst en betaling van de eventueel overeengekomen aanbetaling door de klant.
  4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Utility Direct de uitvoering van de overeenkomst tijdig kan starten.
  5. Als de klant er niet voor heeft gezorgd dat Utility Direct tijdig met de uitvoering van de overeenkomst kan beginnen, worden de resulterende extra kosten en/of extra uren aan de klant in rekening gebracht.

  Informatieplicht van de klant

  1. De klant stelt Utility Direct tijdig en in het gewenste formaat en op de gewenste wijze alle informatie, gegevens en documenten ter beschikking die relevant zijn voor de juiste uitvoering van de overeenkomst.
  2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en documenten, ook als deze afkomstig zijn van derden, tenzij anders voortvloeit uit de aard van de overeenkomst.
  3. Indien en voor zover de klant hierom verzoekt, zal Utility Direct de betreffende documenten retourneren.
  4. Indien de klant niet tijdig en correct de door Utility Direct redelijkerwijs benodigde informatie, gegevens of documenten verstrekt en de uitvoering van de overeenkomst hierdoor wordt vertraagd, worden de resulterende extra kosten en extra uren aan de klant in rekening gebracht.

  Duur van de serviceovereenkomst

  1. De overeenkomst tussen Utility Direct en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij dit voortvloeit uit de aard van de overeenkomst of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt deze stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd aan het einde van de termijn, tenzij een van de partijen de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maanden opzegt, of als een consument de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand opzegt, waardoor de overeenkomst eindigt aan het einde van de bepaalde termijn.
  3. Als de partijen een termijn hebben afgesproken voor de voltooiing van bepaalde activiteiten, betreft dit nooit een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Als deze termijn wordt overschreden, moet de klant Utility Direct een schriftelijke redelijke termijn geven om de activiteiten te voltooien, voordat hij de overeenkomst kan beëindigen of schade kan claimen.

  Opzegging van de overeenkomst voor onbepaalde tijd

  1. De klant kan een overeenkomst die is gesloten voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maanden.
  2.  Een consument heeft het recht om een overeenkomst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.Intellectueel eigendom
   1. Utility Direct behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, ontwerp- en modelrechten, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, gegevensdragers of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, schaalmodellen, enz., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
   2. De klant mag de intellectuele eigendomsrechten niet kopiëren of laten kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Utility Direct, noch ze tonen aan derden en/of beschikbaar stellen of ze op enigerlei wijze gebruiken.

   Geheimhouding

   1. De klant houdt alle informatie die hij ontvangt (in welke vorm dan ook) van Utility Direct vertrouwelijk.
   2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie met betrekking tot Utility Direct waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, of waarvan verwacht mag worden dat de bekendmaking schade kan veroorzaken aan Utility Direct.
   3. De klant neemt alle noodzakelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat hij de informatie zoals beschreven in de leden 1 en 2 geheim houdt.
   4. De geheimhoudingsverplichting zoals beschreven in dit artikel is niet van toepassing op informatie:
    • die al openbaar was voordat de klant deze informatie hoorde of die later openbaar werd zonder schending van de geheimhoudingsplicht van de klant,
    • die door de klant openbaar wordt gemaakt vanwege een wettelijke verplichting.

   Boetes

   1. Als de klant de artikelen van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of intellectueel eigendom schendt, verbeurt hij namens Utility Direct onmiddellijk een opeisbare boete van € 5.000 indien de klant een consument is en € 10.000 indien de klant een bedrijf is, voor elke overtreding en bovendien een bedrag van 5% van het eerder genoemde bedrag voor elke dag dat deze overtreding voortduurt.
   2. Geen daadwerkelijke schade, voorafgaande kennisgeving van wanprestatie of juridische stappen zijn vereist om de boete zoals genoemd in het eerste lid van dit artikel te verbeuren.
   3. Het verbeuren van de boete zoals genoemd in het eerste lid van dit artikel doet geen afbreuk aan de andere rechten van Utility Direct, inclusief het recht op schadevergoeding bovenop de boete.

   Vrijwaring

   De klant vrijwaart Utility Direct tegen alle vorderingen van derden die verband houden met de producten en/of diensten geleverd door Utility Direct.

   Klachten

   1. De klant moet een product of dienst die door Utility Direct is geleverd zo snel mogelijk controleren op mogelijke tekortkomingen.
   2. Als een geleverd product of dienst niet voldoet aan wat de klant redelijkerwijs kon verwachten op basis van de overeenkomst, moet de klant Utility Direct hier zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 maand na ontdekking van de tekortkomingen, van op de hoogte stellen.
   3. Consumenten moeten Utility Direct hiervan binnen twee maanden na ontdekking van de tekortkomingen op de hoogte stellen.
   4. De klant geeft een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkomingen, zodat Utility Direct adequaat kan reageren.
   5. De klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de partijen.
   6. Als een klacht betrekking heeft op lopend werk, kan dit in ieder geval niet leiden tot het dwingen van Utility Direct om ander werk uit te voeren dan is overeengekomen.

   Kennisgeving

   1. De klant moet enige kennisgeving van wanprestatie aan Utility Direct schriftelijk doen.
   2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant ervoor te zorgen dat een kennisgeving van wanprestatie Utility Direct daadwerkelijk bereikt (op tijd).

   Gezamenlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid van de klant

   Als Utility Direct een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen aan Utility Direct uit hoofde van die overeenkomst.

   Aansprakelijkheid van Utility Direct

   1. Utility Direct is slechts aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, voor zover deze schade wordt veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid.
   2. Als Utility Direct aansprakelijk is voor enige schade, is zij alleen aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
   3. Utility Direct is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, besparingen of schade aan derden.
   4. Als Utility Direct aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt betaald, en bij gebrek aan (volledige) betaling door een verzekeringsmaatschappij is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot het (deel van de) factuur waaraan de aansprakelijkheid gerelateerd is.
   5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en zijn bij benadering en kunnen niet leiden tot enige vergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

   Verjaringstermijn

   Elk recht van de klant op schadevergoeding van Utility Direct vervalt in ieder geval binnen 12 maanden na het evenement waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit de bepalingen in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek niet uit.

   Ontbinding

   1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden als Utility Direct toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of omdat deze van geringe betekenis is.
   2. Als de nakoming van de verplichtingen door Utility Direct niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding alleen plaatsvinden nadat Utility Direct in verzuim is.
   3. Utility Direct heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden als de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of tijdig nakomt, of als omstandigheden Utility Direct goede gronden geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet naar behoren zal kunnen nakomen.

   Overmacht

   1. Naast de bepalingen van artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek kan een tekortkoming van Utility Direct in de nakoming van enige verplichting jegens de klant niet worden toegerekend aan Utility Direct in elke situatie onafhankelijk van de wil van Utility Direct, wanneer de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of wanneer de nakoming van haar verplichtingen redelijkerwijs niet van Utility Direct kan worden verlangd.
   2. De overmachtssituatie zoals bedoeld in lid 1 is ook van toepassing, maar niet beperkt tot:
    • staat van oorlog (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, enz.),
    • tekortkomingen en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden,
    • onverwachte storingen van stroom, elektriciteit, internet, computer- of telecoms,
    • computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene transportproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
   3. Als een situatie van overmacht zich voordoet waardoor Utility Direct één of meer verplichtingen jegens de klant niet kan nakomen, worden deze verplichtingen opgeschort totdat Utility Direct eraan kan voldoen.
   4. Vanaf het moment dat een situatie van overmacht ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
   5. Utility Direct is in een situatie van overmacht geen (schade)vergoeding verschuldigd, zelfs niet als zij enig voordeel heeft verkregen als gevolg van de situatie van overmacht.

   Wijziging van de overeenkomst

   Als na het sluiten van de overeenkomst en voorafgaand aan de uitvoering ervan blijkt dat wijziging of aanvulling van de inhoud noodzakelijk is, passen de partijen de overeenkomst tijdig en in onderling overleg aan.

   Wijzigingen in de algemene voorwaarden

   1. Utility Direct is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
   2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden aangebracht.
   3. Belangrijke inhoudelijke wijzigingen worden zo veel mogelijk vooraf door Utility Direct met de klant besproken.
   4. Consumenten hebben het recht de overeenkomst te annuleren in geval van een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden.

   Overdracht van rechten

   1. De klant kan zijn rechten voortvloeiend uit een overeenkomst met Utility Direct niet overdragen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Utility Direct.
   2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

   Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

   1. Als één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
   2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Utility Direct voor ogen had bij het opstellen van de voorwaarden.Toepasselijk recht en bevoegde rechter
    1. Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
    2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Utility Direct is gevestigd, is exclusief bevoegd in geval van geschillen tussen partijen, tenzij de wet anders voorschrijft.

    Opgesteld op 01 januari 2022.

ENGLISH

GENERAL TERMS AND CONDITIONS Utility Direct
E-mail: [email protected] Website: www.utilitydirect.nl

Definitions
1. Utility Direct: Utility Direct B.V., established in Amsterdam, Chamber of Commerce no.
83344144.
2. Customer: the party which Utility Direct has entered into an agreement with.
3. Parties: Utility Direct and customer together.
4. Consumer: a customer who is an individual acting for private purposes.

Applicability
1. These terms and conditions will apply to all quotations, offers, activities, orders, agreements
and deliveries of services or products by or on behalf of Utility Direct.
2. Parties can only deviate from these conditions if they have explicitly agreed upon in writing.
3. The parties expressly exclude the applicability of supplementary and/or deviating general terms
and conditions of the customer or of third parties.

Offers and quotations
1. Offers and quotations from Utility Direct are without engagement, unless expressly stated
otherwise.
2. An offer or quotation is valid for a maximum period of 2 weeks from its date, unless another
acceptance period is stated in the offer or quotation.
3. If the customer does not accept an offer or quotation within the applicable time frame, the
offer or quotation will lapse.
4. Offers and quotations do not apply to repeated orders, unless the parties have agreed upon this
explicitly and in writing.

Acceptance
1. Upon acceptance of a quotation or offer without engagement, Utility Direct reserves the right
to withdraw the quotation or offer within 3 days after receipt of the acceptance, without any
obligations towards the customer.
2. Verbal acceptance of the customer only commits Utility Direct after the customer has confirmed
this in writing (or electronically).

Prices
1. All prices used by Utility Direct are in euros, are inclusive of VAT and exclusive of any other
costs such as administration costs, levies and travel-, shipping- or transport expenses, unless
expressly stated otherwise or agreed otherwise.
2. Utility Direct is entitled to adjust all prices for its products or services, shown in its
shop, on its website or otherwise, at any time.
3. The parties agree on a total price for a service provided by Utility Direct. This is always a
target price, unless the parties have explicitly agreed upon in writing on a fixed price, which
cannot be deviated from.
4. Utility Direct is entitled to deviate up to 10% of the target price.
5. If the target price exceeds 10%, Utility Direct must let the customer know in due time why a
higher price is justified.
6. If the target price exceeds 10%, the customer has the right to cancel the part of the order
that exceeds the target price by 10%.
7. Utility Direct has the right to adjust prices annually.
8. Utility Direct will communicate price adjustments to the customer prior to the moment the price
increase becomes effective.
9. The consumer has the right to terminate the contract with Utility Direct if he does not agree
with the price increase.

Payments and payment term

1. Utility Direct may, at the conclusion of the agreement, require a down payment of up to 50% of
the agreed amount.
2. The customer must have paid the full amount within 14 days, after delivery.
3. Payment terms are considered as fatal payment terms. This means that if the customer has not
paid the agreed amount at the latest on the last day of the payment term, he is legally in default,
without Utility Direct having to send the customer a reminder or to put him in default.
4. Utility Direct reserves the right to make a delivery conditional upon immediate payment or to
require adequate security for the total amount of the services or products.

Consequences of late payment

1. If the customer does not pay within the agreed term, Utility Direct is entitled to charge an
interest of 2% per month for non-commercial transactions and an interest of 8% per month for
commercial transactions from the day the customer is in default, whereby a part of a month is
counted for a whole month.
2. When the customer is in default, he is also due to extrajudicial collection costs and may be
obliged to pay any compensation to Utility Direct.
3. The collection costs are calculated on the basis of the Reimbursement for extrajudicial
collection costs.
4. If the customer does not pay on time, Utility Direct may suspend its obligations until the
customer has met his payment obligation.
5. In the event of liquidation, bankruptcy, attachment or suspension of payment on behalf of the
customer, the claims of Utility Direct on the customer are immediately due and payable.
6. If the customer refuses to cooperate with the performance of the agreement by Utility Direct,
he is still obliged to pay the agreed price to Utility Direct.

Right of withdrawal

1. A consumer may cancel an online purchase during a cooling-off period of 14 days without giving
any reason, provided that:

the product has not been used
it is not a product that can spoil quickly, like food or flowers
the product is not specially tailored for the consumer or adapted to its special needs
it is not a product that may not be returned for hygienic reasons (underwear, swimwear, etc.) the
seal is still intact, when the product is a data carrier with digital content (DVDs, CDs, etc.)
the product is not a (holiday)trip, a transportation ticket, a catering order or a form of leisure
activity, the product is not a separate magazine or a loose newspaper
the consumer has not renounced his right of withdrawal The following are also excluded:
social services and health care gambling activities
financial services package holidays
passenger transport services immovable property (house, land) agreements that require a notary
agreements for an amount of less than € 50

2. The cooling-off period of 14 days as referred to in paragraph 1 commences:
on the day after the consumer has received the last product or part of 1 order as soon as the
consumer has received the first the product of a subscription
as soon as the consumer has confirmed the purchase of digital content via the internet
3. The consumer can notify his right of withdrawal via [email protected], if desired by
using the withdrawal form that can be downloaded via the website of Utility Direct,
www.utilitydirect.nl.
4. The consumer is obliged to return the product to Utility Direct within 14 days after the
notification of his right of withdrawal, after which period his right of withdrawal will lapse.

Suspension of obligations by the customer

The customer waives the right to suspend the fulfillment of any obligation arising from this
agreement.

Settlement

The customer waives his right to settle any debt to Utility Direct with any claim on Utility
Direct.

Insurance

1. The customer undertakes to insure and keep insured the following items adequately against fire,
explosion and water damage as well as theft:
goods delivered that are necessary for the execution of the underlying agreement goods being
property of Utility Direct that are present at the premises of the customer goods that have been
delivered under retention of title

2. At the first request of Utility Direct, the customer provides the policy for these insurances
for inspection.

Guarantee
When parties have entered into an agreement with services included, these services only contain
best-effort obligations for Utility Direct, not obligations of results.

Performance of the agreement

1. Utility Direct executes the agreement to the best of its knowledge and ability and in
accordance with the requirements of good workmanship.
2. Utility Direct has the right to have the agreed services (partially) performed by third
parties.
3. The execution of the agreement takes place in mutual consultation and after written agreement
and payment of the possibly agreed advance by the customer.
4. It is the responsibility of the customer that Utility Direct can start the implementation of
the agreement on time.
5. If the customer has not ensured that Utility Direct can start the implementation of the
agreement in time, the resulting additional costs and/or extra hours will be charged to the
customer.

Duty to inform by the customer

1. The customer shall make available to Utility Direct all information, data and documents
relevant to the correct execution of the agreement to in time and in the desired format and manner.
2. The customer guarantees the correctness, completeness and reliability of the information, data
and documents made available, even if they originate from third parties, unless otherwise ensuing
from the nature of the agreement.
3. If and insofar as the customer requests this, Utility Direct will return the relevant
documents.
4. If the customer does not timely and properly provides the information, data or documents
reasonably required by Utility Direct and the execution of the agreement is delayed because of
this, the resulting additional costs and extra hours will be charged to the customer.

Duration of the service agreement

1. The agreement between Utility Direct and the customer is entered into for an indefinite period
of time, unless it results otherwise from the nature of the agreement or the parties have expressly
agreed otherwise in writing.
2. If a fixed-term contract has been entered into, it will be tacitly converted into an open-ended
contract at the end of the term, unless 1 of the parties terminates the contract with due
observance of a notice period of 2 month(s), or if a consumer terminates the agreement with due
observance of a notice period of 1 month causing the agreement to end at the end of the fixed term.
3. If the parties have agreed upon a term for the completion of certain activities, this is never
a strict deadline, unless specified explicitly otherwise in writing. If this term is exceeded, the
customer must give Utility Direct a written reasonable term to terminate the activities, before it
may either terminate the contract or claim damages.

Cancellation of the contract for an indefinite period of time

1. The customer can terminate an agreement that has been concluded for an indefinite period at any
time with due observance of a notice period of 2 months.
2. A consumer has the right to terminate an agreement for an indefinite period with due observance
of a notice period of 1 month.

Intellectual property

1. Utility Direct retains all intellectual property rights (including copyright, patent rights,
trademark rights, design and design rights, etc.) on all designs, drawings, writings, data carriers
or other information, quotations, images, sketches, models, scale models, etc., unless parties have
agreed otherwise in writing.
2. The customer may not copy or have copied the intellectual property rights without prior written
permission from Utility Direct, nor show them to third parties and / or make them available or use
them in any other way.

Confidentiality

1. The client keeps any information he receives (in whatever form) from Utility Direct
confidential.
2. The same applies to all other information concerning Utility Direct of which he knows or can
reasonably suspect that it is secret or confidential, or of which it can expect that its disclosure
may cause damage to Utility Direct.
3. The customer takes all necessary measures to ensure that he keeps the information referred to
in paragraphs 1 and 2 secret.
4. The obligation of secrecy described in this article does not apply to information:
which was already made public before the customer heard this information or which later became
public without being the result of a violation of the customer's duty to confidentiality
which is made public by the customer due to a legal obligation
5. The confidentiality obligation described in this article applies for the duration of the
underlying agreement and for a period of 3 years after the end thereof.

Penalties

1. If the customer violates the articles of these general terms and conditions about secrecy or
intellectual property, then he forfeits on behalf of Utility Direct an immediately due and payable
fine of € 5.000 if the customer is a consumer and € 10.000 if the customer is a company, for each
violation and in addition an amount of 5% of the aforementioned amount for each day that this
violation continues.
2. No actual damage, prior notice of default or legal proceedings are required in forfeiting the
fine referred to in the first paragraph of this article.
3. The forfeiture of the fine referred to in the first paragraph of this article shall not affect
the other rights of Utility Direct including its right to claim compensation in addition to the
fine.

Indemnity

The customer indemnifies Utility Direct against all third-party claims that are related to the
products and/or services supplied by Utility Direct.

Complaints

1. The customer must examine a product or service provided by Utility Direct as soon as possible
for possible shortcomings.
2. If a delivered product or service does not comply with what the customer could reasonably
expect from the agreement, the customer must inform Utility Direct of this as soon as possible, but
in any case within 1 month after the discovery of the shortcomings.
3. Consumers must inform Utility Direct of this within two months after detection of the
shortcomings.
4. The customer gives a detailed description as possible of the shortcomings, so that Utility
Direct is able to respond adequately.
5. The customer must demonstrate that the complaint relates to an agreement between the parties.
6. If a complaint relates to ongoing work, this can in any case not lead to Utility Direct being
forced to perform other work than has been agreed.

Giving notice

1. The customer must provide any notice of default to Utility Direct in writing.
2. It is the responsibility of the customer that a notice of default actually reaches Utility
Direct (in time).

Joint and several Client liabilities

If Utility Direct enters into an agreement with several customers, each of them shall be jointly
and severally liable for the full amounts due to Utility Direct under that agreement.

Liability of Utility Direct

1. Utility Direct is only liable for any damage the customer suffers if and insofar as this damage
is caused by intent or gross negligence.
2. If Utility Direct is liable for any damage, it is only liable for direct damages that results
from or is related to the execution of an agreement.
3. Utility Direct is never liable for indirect damages, such as consequential loss, lost profit,
lost savings or damage to third parties.
4. If Utility Direct is liable, its liability is limited to the amount paid by a closed
(professional) liability insurance and in the absence of (full) payment by an insurance company of
the damages the amount of the liability is limited to the (part of the) invoice to which the
liability relates.
5. All images, photos, colors, drawings, descriptions on the website or in a catalog are only
indicative and are only approximate and cannot lead to any compensation and/or (partial)
dissolution of the agreement and/or suspension of any obligation.

Expiry period

Every right of the customer to compensation from Utility Direct shall, in any case, expire within
12 months after the event from which the liability arises directly or indirectly. This does not
exclude the provisions in article 6:89 Dutch Civil Code.

Dissolution

1. The customer has the right to dissolve the agreement if Utility Direct imputably fails in the
fulfillment of his obligations, unless this shortcoming does not justify termination due to its
special nature or because it is of minor significance.
2. If the fulfillment of the obligations by Utility Direct is not permanent or temporarily
impossible, dissolution can only take place after Utility Direct is in default.
3. Utility Direct has the right to dissolve the agreement with the customer, if the customer does
not fully or timely fulfill his obligations under the agreement, or if circumstances give Utility
Direct good grounds to fear that the customer will not be able to fulfill his obligations properly.

Force majeure

1. In addition to the provisions of article 6:75 Dutch Civil Code, a shortcoming of Utility Direct
in the fulfillment of any obligation to the customer cannot be attributed to Utility Direct in any
situation independent of the will of Utility Direct, when the fulfillment of its obligations
towards the customer is prevented in whole or in part or when the fulfillment of its obligations
cannot reasonably be required from Utility Direct .
2. The force majeure situation referred to in paragraph 1 is also applicable - but not limited to:
state of emergency (such as civil war, insurrection, riots, natural disasters, etc.); defaults and
force majeure of suppliers, deliverymen or other third parties; unexpected disturbances of power,
electricity, internet, computer or telecoms; computer viruses, strikes, government measures,
unforeseen transport problems, bad weather conditions and work stoppages.
3. If a situation of force majeure arises as a result of which Utility Direct cannot fulfill one
or more obligations towards the customer, these obligations will be suspended until Utility Direct
can comply with it.
4. From the moment that a force majeure situation has lasted at least 30 calendar days, both
parties may dissolve the agreement in writing in whole or in part.
5. Utility Direct does not owe any (damage) compensation in a situation of force majeure, even if
it has obtained any advantages as a result of the force majeure situation.

Modification of the agreement

If, after the conclusion of the agreement and before its implementation, it appears necessary to
change or supplement its contents, the parties shall timely and in mutual consultation adjust the
agreement accordingly.

Changes in the general terms and conditions

1. Utility Direct is entitled to amend or supplement these general terms and conditions.

2. Changes of minor importance can be made at any time.
3. Major changes in content will be discussed by Utility Direct with the customer in advance as
much as possible.
4. Consumers are entitled to cancel the agreement in the event of a substantial change to the
general terms and conditions.
Transfer of rights
1. The customer cannot transfer its rights deferring from an agreement with Utility Direct to
third parties without the prior written consent of Utility Direct.
2. This provision applies as a clause with a property law effect as referred to in Section 3:83
(2) Dutch Civil Code.

Consequences of nullity or annullability

1. If one or more provisions of these general terms and conditions prove null or annullable, this
will not affect the other provisions of these terms and conditions.
2. A provision that is null or annullable shall, in that case, be replaced by a provision that
comes closest to what Utility Direct had in mind when drafting the conditions on that issue.

Applicable law and competent court

1. Dutch law is exclusively applicable to all agreements between the parties.
2. The Dutch court in the district where Utility Direct is established is exclusively competent in
case of any disputes between parties, unless the law prescribes otherwise.
Drawn up on 01 januari 2022.

What Our Customers Are Saying

Your positive experiences inspire us to continue delivering top-notch services.

4.9

Daniel

Very much worth it, really straight forward and useful service! They made setting up my utilities incredibly easy.

Raoul M.

Had an amazing experience with utility direct, would recommend their services to anybody moving to another country!

Raniere c.

I did not have any experience with this matter when I landed and they provided me a nice way to get things set properly for my new house.

Ayk K.

All of the utilities support were very smooth. My specific issues were handled quickly, they response really fast.

Copyright © 2024 Utility Direct. All rights reserved.
en_USEnglish
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram